Design a site like this with WordPress.com
Get started

معلومات عن الغزلان

الغزلان الغزلان شبيهة ببقر الوحش أو الايل من حيث المنظر انظر الفصل، وهي مثلها تنتمي إلى الفصيلة ذاتها، والفرق الرئيسي ب… https://www.animals-wd.com/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%86/?feed_id=9854&_unique_id=62469360d9657